FAZER EXPERIENCE KÄDENTAITO -KAMPANJAN SÄÄNNÖT

 

JÄRJESTÄJÄ
Fazer Ravintolat Oy (”Fazer”), Y-tunnus: 2372155-6, Fazerintie 6, 01230 Vantaa. P.O. Box 4, FI-00941 Helsinki, Finland

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kampanja alkaa 18.03.2019 ja päättyy 31.10.2019. Kampanjaan osallistutaan lataamalla kuva omasta kilpailutyöstä https://www.visitfazer.com/kadentaitokilpailu/ sivulla olevalle lomakkeelle.

Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl Fazer-tuotepalkintoja (arvol-taan 20 euroa á). Voittajat arvotaan 4.11.2019.

Fazerin asiantuntijaraadin parhaimmiksi arvioimat työt pyydetään esille Fazer Experience -vierailukeskukseen ja ovat esillä Fazer Experience -vierailukeskuksessa marraskuusta 2019 alkaen.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse marraskuussa 2019.
Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 3 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus valita uusi voittaja. Tuotepalkinnot toimitetaan voittajille postitse.

Fazerilla on oikeus julkaista voittajan/voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luo-vuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallis-tujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta ja osoitteesta www.fazergroup.com/privacy.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osal-listumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon käyttämisestä. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei joka tapauksessa missään tilanteissa ylitä näissä säännöissä mainittujen pal-kintojen arvoa. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimit-tamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli Kampanjamateriaalin on luonut kolmas taho (esim. valokuvaaja), saanut tältä suostumuksen osallistua Kampanjamateri-aalilla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamate-riaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut imma-teriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen. Osallistujan tulee muun muassa huolehtia siitä, että Kampanjamateriaalissa näkyvä henkilö on antanut suostumuksen osallistumisesta kam-panjaan näiden ehtojen mukaisesti, ja ettei Kampanjamateriaalissa ole näkyvissä kol-mansien osapuolten tavaramerkkejä (esim. kuvassa näkyvä kolmannen osapuolen logo).


MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saata-vuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten so-siaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä.

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin. Fazer kerää kampanjan yhteydessä osallis-tujan henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla, ei Facebook. Osallistujat vapauttavat Face-bookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.